Policy för KMA

Kvalité
Stockholms Fasad & Ställnings AB (SFS, Stockholms Fasad) skall ha nöjda och återkommande kunder genom att vår personal har hög yrkeskompetens, vi håller avtalade tider och minimerar störningar.

Miljö
Stockholms Fasad skall verka för en miljövänlig fasadproduktion genom:
• Planering av transporter
• Inköp av miljövänliga material, om möjligt återvinningsbara material
• Informera sig om miljötekniska lösningar
• Prioritera användning av alternativa och miljövänliga drivmedel
• God information till medarbetare om miljöfrågor
• Ständig förbättring för att förebygga miljörisker
• Förbättring och förebyggande

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete är prioriterat på Stockholms Fasad. Detta gör vi genom utbildning och introduktion av
nyanställda. SFS genomför regelbundna skyddsronder

Certifieringar
• BF9K
• Cerifierad SPEF fasadentreprenör
• Samtliga tjänstemän är utbildade byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U
• Säkerhetsutbildning arbetsmiljö
• Ställningar levereras i enlighet med AFS 1990:13
• Stockholms Fasad har utbildningsbevis i ställningsbyggnation över 9 meter
• Ständig förbättring för att förebygga arbetsmiljöolyckor